Frågor och Svar om kök- och badrumsrenovering

Frågor och svar om köks- och badrumsrenovering

Alla kök och badrum håller på att inventeras och en underhållsplan med turordningar kommer att tas fram. De kök och badrum som har det största renoveringsbehovet kommer givetvis att prioriteras.

Även inom de olika prioriteringsgraderna finns det mer och mindre brådskande objekt. Detta kommer att vara en stark faktor som avgör turordningen. En annan är om det finns flera objekt i samma prioritet inom samma fastighet och/eller portuppgång så kommer vi att försöka renovera dessa samtidigt för att spara tid och pengar.

Planen kommer förhoppningsvis att vara klar till årsskiftet 2021/2022. Sedan ska förhandlingarna med Hyresgästföreningen avgöras och därefter ska entreprenör upphandlas. Vi beräknar att detta 10-årsprojekt kan påbörjas under 2022.

Du kan alltid välja alternativ ”Avstå från renovering” förutsatt att Ekerö Bostäder inte bedömer att skicket är så dåligt att en renovering krävs.

Nej, man kan inte ta bort eller lägga till saker till de olika alternativen. Valalternativen är fasta på grund av att hyrespåslagen är fasta och de är framförhandlade med Hyresgästföreningen. Däremot kan du alltid välja alternativ ”Avstå från renovering” förutsatt att Ekerö Bostäder inte bedömer att skicket är så dåligt att en renovering krävs.

Nej, man kan inte ta bort eller lägga till saker till de olika alternativen. Valalternativen är fasta på grund av att hyrespåslagen är fasta och de är framförhandlade med Hyresgästföreningen.

Detta projekt gäller bara kök och badrum. Avseende övriga rum får du ta kontakt med din boservicevärd för information om underhåll av övriga ytskikt.

De badrum och kök som redan är renoverade kommer inte att omfattas av den här planerade renoveringen. Visst skiljer sig inredningen åt i jämförelse med tidigare upprustade kök och badrum, men det kommer också att bli en skillnad i hyrespåslagen. Det är inte aktuellt att riva redan renoverade kök och badrum för att ersätta med något av de valalternativ som finns med i detta projekt.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen om hyrespåslag för de olika valalternativen kommer att påbörjas under hösten 2021. Därför har vi ännu inget direkt svar på din fråga.

Hyrespåslaget beror på att det är standardhöjande åtgärder som görs. Det är till exempel renoveringar som ökar lägenhetens bruksvärde. Ett ökat bruksvärde har betydelse när man ska bestämma hyran och alla hyrespåslag förhandlas fram med Hyresgästföreningen. Om alla standardhöjande renoveringar skulle betalas vi de årliga hyresförhandlingarna skulle hyreshöjningarna för alla i beståndet bekosta ett fåtal renoveringar. Det är inte rimligt att kollektivet ska betala för standardhöjande renoveringar i endast en del av lägenheterna i vårt bestånd och av den anledningen förhandlas hyrespåslag för enskilda standardhöjande åtgärder fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Det skulle kräva att vi gjorde stomförstärkningar, vilket skulle bli oerhört kostsamt och det är därför inte ett alternativ.

Det är svårt att avgöra i dagsläget innan vi har en upphandlad entreprenör, men uppskattningsvis tar det 4-6 veckor.

Ja, det kommer du att kunna. Dusch och toalettvagn kommer att ställas upp i närheten för att möjliggöra kvarboende.

Har du husdjur skall dessa antingen placeras i separat rum eller på annan ort under renoveringen, så att de inte riskerar att skadas eller springa ut ur lägenheten då hantverkare går ut och in.

Ekerö Bostäder kommer endast att kunna erbjuda evakueringslägenheter i undantagsfall vid exempelvis handikapp, sjukdom eller hög ålder. Läkarintyg som styrker behov ska kunna uppvisas. Småbarn, natt- eller hemarbete är inte skäl för evakuering.

Spisen kommer att kunna placeras i ett annat rum under renoveringstiden så att det fortfarande går att laga mat, men i begränsad skala.

Ja, just på grund av att ni inte kommer att kunna nyttja hela lägenheten fullt ut under renoveringstiden kommer ni att få hyresreduktion för men i nyttjandegraden. Det betyder att du får en hyresreduktion med 40% per dag som renoveringen pågår. Om du får kök och badrum renoverat samtidigt har du rätt till ytterligare 20% nedsättning. Hyresnedsättningen dras från hyran som aviseras närmast efter avslutat arbete. Du får dock inte någon ersättning om du har fått en evakueringslägenhet.

Ja, det blir alltid ljud och oljud under pågående renovering. Arbetet kommer därför att begränsas till vardagar mellan kl. 07.00-17.00.

Du ska placera dina tillhörigheter så att de inte riskerar att skadas under arbetets gång. Skulle det trots detta inträffa är det antingen entreprenörens försäkring eller din hemförsäkring (beroende på vad som hänt) som täcker detta.