Informationsmöte 2021-10-19

Material och presentationer från informationsmötet 2021-10-19

Här hittar du all information som presenterades vid det digitala informationsmötet den 19 oktober 2021. Presentationerna från Ekerö Bostäder och från Hyresgästföreningen finns här både som filmer och som pdf som du kan ladda ner om du så vill.

Nedanför filmerna med presentationerna kan du hitta samtliga frågor (med svar) som framkom i möteschatten.

Stort tack till alla ni hyresgäster som deltog vid mötet och som bidrog med era frågor och kommentarer.

Ekerö Bostäders presentation, video

OBS! Valalternativen i presentationen är exempel på standard. Färger och material kan komma att ändras över tid, men standarden för respektive alternativ kommer att vara densamma som i dessa exempel.

Hyresgästföreningens presentation, video

Vill du ta kontakt och anmäla ditt intresse för att ingå i en samrådsgrupp, hör av dig till Kerstin Krebs, som arbetar på Hyresgästföreningen region Stockholm och nås på kerstin.krebs@hyresgastforeningen.se eller 010-459 2063

Här nedan presenterar vi samtliga frågor som framkom i chatten under informationsmötet tillsammans med respektive svar.

Vi har aldrig gjort så att alla fått evakueringslägenhet vid kök och/eller badrumsrenovering. Anledning till det är att vi inte har så pass många tomma lägenheter att erbjuda och det skulle vara oerhört kostsamt för oss. Men kan man uppvisa läkarintyg på att man har behov av evakueringslägenhet så ordnar vi det. Samt brukar det vara ett önskemål från hyresgästen att bo kvar i sin egen lägenhet under en renovering.

De materialval vi har med nu är det som gäller i dagsläget. Det kan hända att vi med tiden får helt andra leverantörer. Standarden kommer att finnas kvar men leverantör, färg och material kan komma att förändras.

Nej, finns det en värmekälla kommer vi inte att ta bort den.

Där gör man en bedömning av vad det beror på. Ibland beror det på att det inte hålls rent (och då kan det bli påväxt) och ibland beror det på att badrummet är slitet. Vi gör ju en inventering och bedömer vi då att det beror på slitage kommer badrummet förmodligen att ligga i kategori ett (eller möjligtvis i kategori två) och då kommer renovering att ske i närtid.

Nej, samtliga badrum på Wrangels väg har renoverats och cirka 40 av köken och de kommer inte att beröras av det här projektet. De som omfattas av detta projekt är de cirka 60 kök som ännu inte har renoverats där.

Det är när renoveringen är slutförd.

Om det är så att vi kommer att använda mycket el i en lägenhet kommer vi att mäta detta och man kommer då att få ersättning per förbrukad kilowattimme så att det täcker de egna kostnaderna.

Nej, vår tanke är att man inte ska behålla badkaren. Det är också en miljöfråga då vi ska nå upp till klimatmålen 2030. Då handlar det bland annat om att vi ska minska varmvattenförbrukningen.

Ett nyrenoverat badrum är ju standardhöjande över lag om man har ett gammalt badrum. Vi vet att det kan skilja mellan olika områden så det här är något vi får titta på när det blir aktuellt på respektive område.

Som fastighetsbolag måste vi renovera lägenheter ibland och där måste man som hyresgäst hitta en lösning på sådana här saker. Ansvaret för detta ligger på hyresgästen.

Har man ett badrum med kakel och klinker så räknas det som nyrenoverat. Ett badrum med kakel och klinker beräknas ha en livslängd på 40 år. Det beror helt enkelt på vad man har för ytskikt.

Vi kommer att ha en dialog med de entreprenörer som kommer att utföra dessa arbeten och kommer då att vara mycket noggranna med att alla sådana här rutiner fungerar redan innan arbetet drar igång och kommer även under arbetet att kontrollera detta. Idag har vi en projektorganisation där vi själva kommer att ha den här kontrollen, vilket vi inte hade i det tidigare projektet. Vi tror att detta kommer att fungera bättre nu.

Vi kommer ju att renovera hela rummet och plocka bort det gamla materialet och ersätta det med nytt enligt val. Det är heller inte bara ytskiktet som är standardhöjande utan dels att man får ett helt nytt rum och dels den inredning man väljer.

Har man ett badrum som renoverats för tre år sedan ingår man inte i det här projektet. Har man problem i det badrummet får man göra en felanmälan så att vi kan komma och åtgärda det.

De som har varit ute och inventerat lägenheterna har inte lyckats komma in hos alla. Vi vet att vi i nuläget har kommit in i princip hos alla, det kan vara ett 20-tal vi inte kommit in i. Är man lite fundersam kring det här så är det enklast att maila oss så kontrollerar vi det och har inventering inte gjorts där kontaktar vi er och gör ett nytt försök.

Det är i dagsläget inte aktuellt att tacka ja eller nej till renovering, eller att göra sina val mellan de olika alternativen. Det här är ju ett projekt som kommer att pågå i drygt 10 år. Det som kommer att ske är att cirka två månader innan det är dags för just dig kommer du att få mycket utförlig information hemskickad till dig och det är först då som du ska tacka ja eller nej samt göra dina val.

Beroende på skäl. Om det är sådana skäl att en läkare kan intyga att man behöver en evakueringsbostad ska man kontakta oss och meddela detta när det blir dags för renovering.

När det är dags att utföra renovering kommer det att innebära standardhöjning oavsett om man väljer bas-alternativet eller något utav tillvalen.

Om man vill avstå renovering kommer vi att behöva besiktiga lägenheten för att säkerställa att det inte finns vattenskador eller annat som skulle kunna riskera att skada fastigheten eller de som bor där. Visar det sig vid besiktningen att det är ok att avvakta renovering så är det också ok att avstå.

Vi har ännu inte påbörjat förhandlingen med Hyresgästföreningen utan det kommer att påbörjas nu efter detta informationsmöte. I dagsläget finns det inte möjlighet att nämna någon siffra eftersom allt avgörs av förhandlingen som kommer att påbörjas inom kort.

Finns det skäl att renovera kök och/eller badrum kommer det att medföra en standardhöjning oavsett om man väljer bas-alternativet eller något av tillvalen. Just upprustning av kök och badrum klassificeras som standardhöjande åtgärd.

Det finns hyresgäster som kontaktat oss, precis som det stod i informationsbrevet att man skulle göra om man inte hade möjlighet att delta via Teams. Där har vi ordnat så att de kommer att få både vår och Hyresgästföreningens presentationer tillsammans med de frågor och svar som framkommer vid mötet, hemskickat till sig i pappersform. Dessa kommer även att läggas ut på vår hemsida så att har man kopplat upp sig via telefon och har svårt att se bilder, kan man titta på dessa där. Man även alltid kontakta oss via telefon med frågor och synpunkter.

Om man har ett kök som man som hyresgäst upplever håller en tillräckligt hög standard så att man inte vill ha en renovering och att vi gör bedömningen att det inte behövs, så avvaktar vi.

Ja, det är ett godkänt alternativ.

När vi är klara med inventeringen och har gjort en tidsplan, så kommer vi att presentera den på hemsidan. En tanke är att vi kommunicerar ut det årsvis till de hyresgäster som berörs just det året. Anledningen till det skulle vara att turordningen kan komma att förändras över tid i och med att projektet kommer att pågå så pass länge. Man kan alltid höra av sig till oss för att få åtminstone en preliminär tidpunkt.

De har förändrats över tid. Kraven på stomme och våtrum skiljer sig åt från idag i jämförelse med när Söderströms väg byggdes. Det är med största sannolikhet en succesiv förändring.

Fick man en standardhöjande åtgärd för tre år sedan och att man sedan upptäcker en vattenskada så kommer vi att åtgärda vattenskadan, men man kommer inte att få en ny standardhöjande åtgärd utförd.

Mellan tummen och pekfingret kommer det att ta 4-6 veckor, men vi kommer att försöka korta byggtiden om det går. Det är fortfarande svårt att svara mer exakt innan vi har en entreprenör upphandlad.

Det är Ekerö kommuns lokaler. Om frågan gäller evakuering under renoveringstiden så kommer vi att hålla ett antal lägenheter vakanta under en viss tid så att vi kan erbjuda evakueringsboende inom vårt eget bestånd och inte i kommunens lokaler.

Förutsättningarna kommer att vara duschväggar i de olika standarder som vi erbjuder, så detta är svårt för oss att svara på generellt. Har man sådana funderingar är det bättre att man kontaktar oss så får vi ha en dialog i det enskilda fallet.

Vi tänker att vi väljer färger som generellt anses vara ok. Om man har t.ex röda luckor och sedan flyttar är det mer troligt att inflyttande hyresgäst skulle vara mindre benägen att vilja ha sådana. Därför håller vi oss till mer neutrala färger. Färger kan komma att förändras över tid.

Har man tidigare fått renoverat med kakel så har man ju fått hyrespåslag då och det kommer då inte att vara aktuellt att få ett nytt hyrespåslag nu.

De val vi presenterar här är fasta. Alternativet är att man väljer att stå över renovering. Det går inte att plocka enbart vissa detaljer eller en viss del.

Nej, inventering ska ha skett i närtid. Har man inte varit på Hovgården kommer detta att ske inom kort.

Ja.

Om kylskåpet av någon anledning inte fungerar ska man göra en felanmälan så att boservicevärden kan åtgärda detta. Det räknas inte som en renovering.

Ambitionen är att korta ner byggtiden så mycket som möjligt. Man kommer att begränsa antalet lägenheter som man arbetar i samtidigt för att få ner byggtiden. Där det går kommer vi att försöka ta trapphus för trapphus, men initialt är det de mest akuta lägenheterna som vi kommer att börja i. Därefter kommer vi att försöka koncentrera renoveringarna till lägenheter inom samma område.

Vi har valt den högre varianten av överskåp för att få plats med mer i skåpen och för att minska svårstädade ytor. Dock spelar ventilationen in och det kan betyda att det måste lämnas ett glapp mellan skåp och tak.

Vi kan se över de möjligheterna.

Man har bokat tid med de flesta, men vi har trots detta inte kommit in till alla.

Det kommer att bli matta i köket på grund av risk för vattenskador.

Avseende fläkt skiljer det sig mellan olika områden. Vissa har fläkt ut och andra har kolfilterfläkt, men ja, alla kommer att ha någon form av fläkt.

De nya skåpen är av en annan standard och kommer att vara djupare.

Det finns ju ett antal överenskommelser sedan tidigare. De avtalen kommer att ersättas av de nya efter den här förhandlingen.

Det kommer att bli skåp.

Det beror på vilket alternativ man väljer. I bas-alternativet ingår inte diskmaskin.

Inte badrummen, men köken kommer att omfattas av detta projekt.

Det ligger ganska lika för det som har blivit renoverat i olika områden, men detta kommer vi att lyfta i förhandlingen.

Ja, det kommer att förberedas för diskmaskin.

Vi kan idag inte svara på den frågan.

Renoverar man inte sitt badrum nu så får man heller inte ett hyrespåslag nu.

Alla våra vitvaror ligger på A till A+++ enligt den gamla standardskalan. Enligt den nya skalan, som gäller från 2021, kommer det att vara C till A.

Det är något som vi kommer att se över vid förhandlingen då vi jämför bruksvärdet. Lägenheter med lika bruksvärde ska ju ha likvärdiga hyror.

När vi har förhandlat hyreshöjning och renoveringen är färdig kommer påslaget att läggas på hyresavin.

Per definition är kök- och badrumsrenovering standardhöjande åtgärder.

Givetvis ska likvärdiga lägenheter ha likvärdig hyra men din hyra är ju redan förhandlad utifrån bruksvärdet så du kommer inte att få något påslag för standardhöjning om du inte får någon höjd standard nu.

Nej, så är det inte. Den hyran är förhandlad sedan tidigare utifrån bruksvärdet.

Det är något ni får diskutera med Ekerö Bostäder.