Får jag sätta upp parabol?

För att sätta upp parabol behöver du tillstånd från Ekerö Bostäder. Kontakta din boservicevärd för att få råd om var du kan placera din parabolantenn.

Hyresgästföreningen Riksförbundet, Sveriges Allmännytta samt Fastighetsägarna Sverige har tagit fram en rekommendation som gäller hur hyresvärden bör ställa sig till hyresgästens önskemål om att få sätta upp en parabol. Rekommendationen lyder som följer:

”Efter samråd med hyresvärden har hyresgästen rätt att sätta upp en antenn i anslutning till sin lägenhet. En förutsättning för denna rätt är att hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig uppsättning av sådan antenn och att hyresgästen har förbundit sig att följa myndighetsföreskrifter och inhämta erforderliga tillstånd av berörda myndigheter, till exempel bygglov.

Hyresvärden har befogad anledning att motsätta sig en uppsättning om

1. Det finns risk för annans säkerhet eller för skador på fastigheten

2. Hyresvärden på annat sätt tillgängliggör eller är beredd att tillgängliggöra samma TV-program som hyresgästen efterfrågar

3. Hyresvärden tillhandahåller en ställning på vilken hyresgästerna kan montera en antenn

4. Det finns något annat särskilt skäl för hyresvärden att motsätta sig uppsättningen.

Hyresgästen svarar för kostnaden såväl för montering av antennen som för kanalisation och ledningsdragning från antenn till lägenhet. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och i samråd med hyresvärden. Hyresgästen ansvarar för eventuella person- eller sakskador som antennen orsakar. Om hyresvärden på grund av reparation av fastigheten begär att antennen med tillhörande kanalisationer och ledningar (anläggningen) tillfälligt ska tas bort, är hyresgästen skyldig att på egen bekostnad ta bort och i förekommande fall återuppsätta anläggningen. Vid avflyttning ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats, på egen bekostnad ta bort anläggningen och återställa fastigheten i berörda delar i godtagbart skick.”