Energikartläggning

Under senhösten 2023 påbörjades en energikartläggning i alla Ekerö Bostäders byggnader för att kunna genomföra åtgärder för att energioptimera våra fastigheter. Resultatet av kartläggningen ska vara klart till sommaren 2024.

Energikartläggningen omfattar genomgång av system för fastighets- och verksamhetsdrift, driftstatusar, drifttider, inomhusklimat och energianvändning och kommer att utmynna i åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkning. Energikartläggningen fokuserar på att utreda vilka åtgärdsförslag som kan ge större besparingar, och utvärdera energianvändningen i byggnaderna över tid. Ekerö Bostäder är sedan tidigare med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Under tiden som energikartläggningen pågår kommer Anna Haglund, Driftansvarig på Ekerö Bostäder, tillsammans med entreprenören Bengt Dahlgren AB att göra besök och mätningar i våra områden i bland annat undercentraler, panncentraler, tvättstugor samt genomföra bokade stickprovsbesök i  några av bostäderna.

Resultatet från Energikartläggningen kommer sedan att läggas in i en långsiktig underhållsplan.