Ersätta säkringar

Ditt proppskåp innehåller säkringar som skyddar elsystem från överbelastning. Om du belastar elsystemet hårt, till exempel genom att ha flera elapparater igång samtidigt, kan en eller flera säkringar gå sönder och strömmen brytas. Då ska du koppla ur apparaterna och byta den trasiga säkringen. Du ser vilken säkring som är trasig genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Byt ut den trasiga säkringen mot en ny vars färgprick har samma färg som bottenplattan i säkringshållaren. Försök aldrig laga trasiga säkringar – det kan leda till överbelastning med brand som följd!

Om du har jordfelsbrytare

Om du bor i ett nytt eller nyrenoverat hus är din lägenhet utrustad med automatsäkringar. Även där bryts strömmen när elsystemet överbelastas, men säkringen går inte sönder. Hitta och åtgärda orsaken till överbelastningen och återställ därefter säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Många lägenheter har en jordfelsbrytare. Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen. Om lägenheten blir strömlös: dra ur kontakten till den apparat som du nyss kopplat in och återställ sedan jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.